Share

» :: موفقیت در زندگی در 21 روز
روز اول : سفر با قطار زندگی
روز دوم : خورندگان زمان - بخش اول
روز سوم : خورندگان زمان - بخش دوم
روز چهارم : خورندگان زمان - بخش سوم
روز پنجم : خورندگان زمان - بخش چهارم
روز ششم : خورندگان زمان - بخش پنجم
روز هفتم : نقشه روزانه
روز هشتم : راز تمرین صبح
روز نهم : عالی بودن بد استروز دهم : راز اجرایی کردن ایده ها
روز یازدهم : زندگی بر اساس قدرت درونی
روز دوازدهم: کار نکنید
روز سیزدهم: مولتی ویتامین هایا نرژی
روز چهاردهم: شناخت طبیعی خودمان
روز پانزدهم: ترازوی جادویی
روز شانزدهم: به کار گرفتن انسان های مجازی
روز هفدهم: ماشین آرامش بخش زندگی
روز هجدهم: ساختن منجنیقب رای زندگی
روز نوزدهم : یافتن شکارچی زندگی
روز بیستم: ساختن تکنولوژی به عنوان دوست یا دشمن
روز بیست و یکم: راز نهفته در زندگی افراد موفقبرایتان سؤالی دارم. از هنگامی که بیدار شده اید، چه مقدار از زمانتان را صرف
اهداف و ارزش هایتان کرده اید؟
چه درصدی از ساعاتی که بیدار بود هاید را صرف فعالی تهایی کرده اید که شما
را خوشحال م یکنند، شما را به فرد بهتری تبدیل و نزدیک تر به اهدافتان و
آرزوهایتان م یکنند؟ در مورد این موارد فکر کنید.
اگر نگاهی با دقت به اینکه وقت تان را چگونه گذرانده اید بیندازید درخواهید
یافت بخش عمد های را صرف مسائلی کرده اید که هیچ اهمیتی برای تان ندارند.
وقت درواقع چیزی نیست جز همان «زندگی واقعی » شما. باای نحال چه ساده
آن را با کارهای بیهوده تلویزیونی و گش توگذارهای فکر نشده در اینترنت و
به تعویق انداختن کارهایی که م یخواهیم و می دانیم باید انجام بدهیم، تلف
م یکنیم.
مردم دوست دارند بگویند برای خانواده، انجام دادن کار خلاقانه و باکیفیت
ارزش قائ لاند اما در عمل هم هچیز کمی تفاوت دارد. سعی کنید یکی از آن
افرادی نباشید که ساع تها از وقتشان را آخر هفته ها در تخت خواب می مانند
و با خود فکر م یکنند زندگی چقدر کوتاه است ، اما «موفقیت » چیست؟
یک فرد موفق قطعاً بیشتر از شما وقت ندارد و همی نطور از شما مشغولیت
موفقیت در زندگی به
روش شیرها در 21 روز
کمتری نیز ندارد. تفاوت اصلی اش با شما در «تمرکز » است. یک فرد موفق
راهی پیدا م یکند که ب هجای پرداختن به مسائل بیهوده ی زندگی، تلا شهایش
را در جهت مسائل خوب مثل فعالی تها و روابط مفید، اصلاح خود و ب هطورکلی
هر چیزی که ارزشمند می داند، به کار م یگیرد.
«موفقیت » به معنای تبدیل شدن به یک فرد با بازدهی فرا انسانی نیست، )گرچه
اگر چنین هدفی دارید، عالی است( بلکه بیشتر به معنای استفاده پربازد هتر از
منابع و مهارت هایی که دارید می باشد.
در این کتاب قصد معرفی هیچ حقه ی جادویی و یا ارائ هی را هح لهای فوری
را نداریم. در عوض م یخواهیم بیشتر در مورد وقت و استفاد هی هرچه
هوشمندانه تر از آن، چگونگی مدیریت انرژی و منابع، پیدا کردن اولوی تهای
حقیقی و چگونگی کنار گذاشتن تعویق و تنبلی ی کبار برای همیشه، بگوییم
خرید و دانلود محصول

1394/07/10
موفقیت , در , زندگی , در , 21