Share

» :: جروه تکمیلی راز و رمزهای ناگفته ذهن

ورود شما دوست عزیز و گرامی رو به این بخش خوشامد میگم. در این بخش قراره به کمک ھم و قدم به
قدم، تغییرات ذھنی کوچکی رو ایجاد کنیم که این تغییرات بھت کمک می کنه تا به ھر رویا و آرزویی که تا
به حال داشتی دست پیدا کنی.
مھم نیست که چقدر رویاھات بزرگ یا حتی خارج از تصور باشه، با به کارگیری این تکنیک ھا دستیابی به
ھر ھدف و رویایی ساده، سریع و ممکن میشه.
من به شدت به قانون جذب ایمان دارم چون تمامی جنبه ھای زندگی من رو واقعا تغییر داده و زندگی من
رو جادویی کرده. اما مساله اینه که بسیاری از اساتیدی که دارن این قانون رو تدریس میکنن، در حقیقت
تکنیک ھایی رو آموزش میدن که با این تکنیک ھا سعی می کنی ذھنت رو فریب بدی و اگر وارد این بازی
بشی و بر ریزه کاری ھای اون تسلط نداشته باشی به جرات می تونم بگم که وارد بازی خطرناکی
میشی.
اما تکنیک ھایی که قصد دارم در این جزوه اونھا رو بھت آموزش بدم خیلی با این سیستم متفاوته. در
حقیقت قصد دارم تکنیک ھایی رو بھت آموزش بدم تا یاد بگیری که چگونه ضمیر خود آگاه و ذھنت رو به
دوست و حامی خودت تبدیل کنی تا بتونی یک رابطه ی خیلی نزدیک و صمیمانه با ذھنت ایجاد کنی. و
به جای اینکه سعی کنی ذھن منطقیت رو فریب بدی تا خواسته و ھدف رو باور کنه، با ذھن منطقیت
دوست و ھم راستا میشی و به گونه ای خواسته و ھدفت رو بھش معرفی می کنی که به راحتی اون رو
بپذیره و باورش کنه تا بدون ھیچ مقاومت ذھنی بتونی اون ھدف و رویای به خصوص رو خلق کنی!
ھمونطوری که می دونی و در کتاب راز و رمز ھای نا گفته ی ذھن بھش اشاره کردم، من به واسطه ی
ھمین سیستم ھای موجود با قانون جذب آشنا شدم و و از ھمین روش ھا استفاده می کردم و واقعا من
رو متحول کرده بود و به موفقیت ھای بسیار بزرگ و چشمگیری ھم رسیده بودم. موفق شدم میلیون ھا
دلار پول بسازم، روابط دلخواھم رو ایجاد کنم، کسب و کار دلخواھم رو داشته باشم، کارم رو رونق بدم و
مھمتر اینکه از زندگیم نھایت لذت رو ببرم و به معنای واقعی کلمه، زندگیم جادویی و سرشار از موفقیت
ھای بزرگ و عجیب و غریب شده بود.
واقعا به جایی رسیده بودم که می تونستم به ھر آرزو و ھدفی که برای خودم تعیین می کنم برسم. و
احساس می کردم که مطالعات و تمرین ھا و تحقیقاتی که داشتم باعث شده تا بر تمامی اصول و تکنیک
ھای ذھنی تسلط کامل پیدا کنم و خبره این کار بشم، چون می دونستم که چطوری می تونم ھر آرزو و
ھدفی که دارم رو به دست بیارم.
اما در حقیقت از یک نکته ی مھم غافل بودم و اون اینکه مدام در حال ایجاد حفره ھای ذھنی بودم. حفره
ھای ذھنی ای که مدتی بعد من رو اسیر خودشون کردن و زندگی من رو به چالش کشیدن.
در یک چشم به ھم زدن ھمه چیز رو از دست دادم. تمامی چیزھایی که به دست آورده بودم رو از دست
دادم، پول، ثروت، کسب و کارم... رابطه ھای من به چالش کشیده شد و ... اون روی سکه ظاھر شد.
این مسائل واقعا ذھن من رو درگیر کرده بود و بنابر این بارھا و بارھا از خودم می پرسیدم که چرا چنین
اتفاق ھایی داره برای من رخ میده؟!
و در نھایت متوجه شدم که اینھا تماما حفره ھای دھنی ای ھستن که در گذشته اونھا رو ایجاد کرده بودم
و حالا اسیرشون شدم!

خرید و دانلود محصول

1394/07/07
جروه , تکمیلی , راز , و , رمزهای , ناگفته