Share

» :: جذب فوری ثروت

جذب فوری ثروت

چگونه با یک میلیون تومان سرمایه اولیه
صاحب سرمایه ای 120 میلیاردی شویم؟

پدیده ای ثابت شده، تضمینی و جدید برای ....
جذب فوری ثروت
آنچه در کتاب جذب فوری ثروت می آموزید...
فرمولی 7 مرحله ای برای جذب فوری پول و ثروت به زندگی شما 
چگونه بر باورھای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و آنھا را 
برای ھمیشه حذف کنید
چگونه از فرمول تضمین شده "جذب فوری ثروت" استفاده کنید تا ثروت و پول در 
زندگی تان جاری شود
سود مرکب، بزرگترین راز ثروتمندان که می تواند زندگی مالی شما در زمان کوتاھی 
دگرگون کند
چگونه می توانید تنھا با یک میلیون تومان سرمایه اولیه پس از بیست سال بیش از 
120 میلیارد تومان سرمایه داشته باشید
تفاوت ذھنیت ثروتمند و ذھنیت فقیر و تحلیل عقایدی که باعث ثروتمند شدن افراد می 
شود
دو شیوه منحصر به فرد برای درخواست افزایش حقوق که در ھر شرایطی جواب می 
دھد
درآمد غیر فعال، رازی که تنھا ثروتمندان پیشتاز با آن آشنایی دارند 
تکنیکی قدرتمند که ھمواره پول بیشتری را به زندگی تان وارد می کند 
29 روش ویژه و منحصر به فرد برای جذب فوری پول ثروت به زندگی 
اگر ھر راھی رفته اید جواب نگرفته اید، این کتاب
تحولی بزرگ در زندگی مالی تان خواھد بود

عھد نامه ی جذب فوری ثروت
باورھای ثروت آفرین
دوست خوبم یکی از روش ھای نفوذ به ضمیر ناخود آگاه جھت خلق دستاوردھای عالی و کسب موفقیت
ھای چشمگیر اینه که بارھا و بارھا و بارھا عبارت ھای تاکیدی مثبت، جملات طلایی و افکار و ایده ھای
کلیدی ای که تو رو به ھدفی که داری می رسونه رو تکرار کنی، تا در نھایت اون فکر، ایده و جمله ی
طلایی به بخشی از نظام باورھای تو تبدیل بشه و در نھایت واقعیت زندگیت رو شکل بده.
بنابراین ازت می خوام که از این صفحه پرینت بگیری و ھر روز چندین مرتبه اون رو با صدای بلند برای
خودت بخونی...
به ویژه صبح ھا به محض بیدار شدن از خواب و شبل ھا قبل از خواب!
به خودم قول میدم...
که اونقدر قوی باشم که تحت ھیچ شرایطی اجازه ندم ھیچ چیزی آرامش ذھنی من رو به ھم 
بزنه...
که از این لحظه به بعد، ھر کسی رو که می بینم فقط راجع به ثروت، سلامتی و شادی با او 
صحبت کنم و صرفا بر زیبایی ھای جھان ھستی و مواھب و نعماتی که مرا احاطه کرده تمرکز
کنم...
که ھر روز به دوستان و اطرافیانم این حس رو منتقل کنم که ارزشمند و دوست داشتنی ھستن 
و می تونن تغییر مثبتی در کائنات و جھان ھستی ایجاد کنن...
که ھمواره نیمه ی پر لیوان رو ببینم تا به کائنات اجازه بدم که به واسطه ی این خوش بینی، 
اتفاق ھا و رخدادھای خوبی رو برام رقم بزنه...
که ھمواره به اھدافم فکر کنم، بھترین ھا رو بخوام، فقط برای دستیابی به بھترین ھا تلاش کنم و 
فقط و فقط انتظار دریافت بھترین ھا رو داشته باشم...
که به قدری از موفقیت و شادی دیگران خوشحال بشم که انگار خودم به این موفقیت ھا رسیدم 
و شادم...
که تمامی اشتباھات و کمبود ھای گذشته رو فراموش کنم و سعی کنم که ھر روز دستاوردھای 
بھتر و موفقیت ھای بیشتری نسبت به روز گذشته کسب کنم، تا قدم به قدم آینده ای خارق
العاده و بی نظیر رو برای خودم رقم بزنم...
که ھمواره چھره ای بشاش و متبسم داشته باشم و به ھر موجود زنده ای که به او نگاه می کنم 
لبخندی زیبا تحویل بدم...
که ھمواره و در ھر شرایطی وقت زیادی رو صرف بھبود و ارتقا کیفیت خود و زندگیم کنم، ھمواره 
انگشت اشاره ام رو به سمت خودم بگیرم و از دیگران عیبجویی نکنم.
که دلی دریایی داشته باشم تا نگرانی و اضطراب ھیچ جایی در اون نداشته باشه، قلبی وسیع و 
بخشنده داشته باشم که خشم و نفرت ھیچ جایی در اون نداشته باشه، به قدری قوی و نیرومند
باشم که ترس و دلھره جایی در وجودم نداشته باشه و به قدری شاد و خوشحال و مقاوم باشم
که اجازه ندم ھیچ مشکلی در زندگیم عرض اندام کنه و دردسر ساز بشه...
که به خودم و توانایی ھام ایمان داشته باشم و این واقعیت رو به جھان ھستی و کائنات اعلام 
کنم، نه با صدای بلند بلکه با عملکرد عالی و بی نظیرم و در خشش نا محدودم در کائنات خدای
رحمن...
که به قدرت خدای رحمن ایمان داشته باشم و ایمان داشته باشم که خدا با تمام عظمت و 
بزرگیش حامی منه و در ھر لحظه کمکم می کنه


خرید و دانلود محصول

1394/07/06
جذب , فوری , آموزشی